U.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ

UYGULAMA OKULLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

                      

 
UYGULAMA OKULLARI
OKUL DENEYİMİ I-II
DUYURULAR
İLETİŞİM

KALBİMİZDESİN 

  

ANA SAYFA

 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

TANIMLAR

                Uygulama Okulu: Mesleki uygulama çalışmalarının  yürütüldüğü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim, ortaöğretim okulları ile yaygın öğretim kurumlarıdır.

                Öğretmen Adayı: Alanında okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması yapan Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisidir.

               Fakülte Uygulama Koordinatörü: Fakülte adına uygulama çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek üzere görevlendirilen dekan yardımcısı yada öğretim elamanıdır.

            Milli Eğitim Müdürlüğü Uygulama Koordinatörü: Öğretmen adaylarının yapacakları mesleki uygulama çalışmalarını Fakülte Uygulama Koordinatörü ile birlikte planlayan ve belirlenen esaslara göre yürütülmesini sağlayan İlde Milli Eğitim Müdürü veya Yardımcısı, İlçede ise İlçe Milli Eğitim Müdürü yada Şube Müdürüdür.

            Uygulama Okulu Koordinatörü: Okulundaki mesleki uygulama çalışmalarının belirlenen esaslara uygun olarak yürütülebilmesi için ilgili kişi ve kurumlarla iletişimi ve koordinasyonu sağlayan Okul Müdürü veya Yardımcısıdır.

            Uygulama Öğretim Elemanı: Öğretmen adaylarının mesleki uygulama çalışmalarını planlayan, yürüten ve değerlendiren, alanında deneyimli Üniversite öğretim elemanınıdır.

            Uygulama Öğretmeni: Uygulama okulunda görevli, öğretmenlik formasyonuna sahip, alanında deneyimli öğretmenler arasından seçilen, öğretmen adayına öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği davranışları kazanmasında rehberlik ve danışmanlık yapan, çalışmalarını değerlendiren ve uygulama öğretim elamanı ile iş birliği içinde çalışan öğretmendir.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

            A) Eğitim fakültesi Uygulama Koordinatörünün görev ve sorumlulukları:

1. Milli  Eğitim  Müdürlüğü  Uygulama  Koordinatörü  ile  iş  birliği  yaparak  uygulama okullarını belirler, öğretmen adaylarının bu okullara dağılımını sağlar.

2. Uygulama çalışmalarını, Yüksekokul adına izler ve denetler.

3. Öğretmenlik uygulaması çalışmalarını değerlendirir ve geliştirilmesi için gerekli önlemleri alır. 

         B) Uygulama öğretim elemanının görev ve sorumlulukları:

1.    Öğretmen adaylarını, öğretmenlik uygulaması etkinliklerine hazırlar.

2.    Öğretmen adaylarının uygulama çalışmaları kapsamındaki etkinliklerini, uygulama okulu koordinatörü ve uygulama öğretmeni ile birlikte planlar.

3.    Öğretmen adayının çalışmalarını, uygulama öğretmeni ile birlikte düzenli olarak izler, denetler.

4.        Uygulamanın her aşamasında öğretmen adayına gerekli rehberliği ve danışmanlığı yapar. Uygulama sonunda öğretmen adayının çalışmalarını, uygulama öğretmeni ile birlikte değerlendirir ve sonucu not olarak fakülte yönetimine bildirir.

        C) Uygulama Öğretmeninin görev ve sorumlulukları:

Uygulama Öğretim Elemanı ve Uygulama Okulu Koordinatörü ile iş birliği yaparak öğretmen adaylarının, etkinliklerinin planlanmasına katılır.

Öğretmen adayının mesleki gelişimine yardımcı olur,

Her hafta öğretmen adayının katılacağı ve bitirdiği etkinliklere ilişkin bir toplantı yapar,

Öğretmen adayına gerekli öğretim araç-gereç, kaynak ve ortamı sağlar, okulu tanıtır,

Öğretmen adayının günlük etkinliklerini planlamasında yardımcı olur,

Öğretmen adayının okuldaki çalışmalarını gözlemler ve değerlendirir,

Öğretmen adaylarının sınıfa uzun süre tek başına bırakılmasına izin vermez, gerektiğinde kolayca ulaşılabilir durumda bulunur,

Öğretmen adayı ile ilgili gözlem değerlendirme formlarını içeren bir dosya tutar,

Ders gözlem formlarıyla öğretmen adayına gerekli dönütleri verir, öğretmen adayının gelişimini izler ve adayın gelişiminin olumlu yönde olmasına katkıda bulunur,

Sınıf dışı etkinliklerde (tören ve toplantılar) öğretmen adayına rehberlik eder,

Uygulama sonunda öğretmen adayını uygulama öğretim elemanı ile birlikte değerlendirir.

           D) Öğretmen adayının görev ve sorumlulukları

                   1) Uygulama Okuluna karşı;

Okul yönetimi ve uygulama öğretmeni ile iletişim ve işbirliği içinde bulunmak,

Uygulama öğretmeninin ders programını aksatmadan verilen görevleri süresi içinde ve planladığı biçimde yerine getirmek,

Uygulama okulunun kurallarına uymak,

Ders araçlarını verimli kullanmak ve korumak,

Uygulama öğretmeninin sorumluluğundaki etkinliklere katılmak.

2) Öğrencilere karşı;

Sorumluluğundaki öğrencilerin güvenliğini sağlamak,

Öğrencilere açık ve anlaşılır yönergeler vermek,

Dersleri nesnel ölçütlerle değerlendirmek,

Dersin anlaşıldığından emin olmak,

Sınıf yönetiminde kararlı ve hoşgörülü olmak,

Öğrencileri işbirliği içinde çalışmaya yöneltmek,

Öğrencilerin verimli çalışma alışkanlıkları geliştirmelerine katkıda bulunmak,

Öğrencilere önderlik yapabilmek.

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

             Öğretmenlik uygulaması semineri, öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini bir okul ortamında deneyip geliştirebilmesi ve mesleğinin gerektirdiği özellikleri kazanabilmesi için planlanan bir derstir.

             Amaç

Öğretmenlik Uygulaması dersi tamamlandığında öğretmen adayları aşağıdaki nitelikleri kazanmış olmalıdır: 

Öğretmenlik deneyimi kazanmaları için gönderildikleri uygulama okulunun değişik sınıflarında öğretmenlik uygulaması yaparak öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlikleri geliştirebilme, 

Kendi alanlarının okul eğitim programını tam anlamıyla öğrenebilme, kullanılan ders kitaplarını ve öğrenci değerlendirme teknikleri hakkında yorum yapabilme, 

Uygulama okullarındaki öğretmenlik uygulamaları sırasında edindikleri deneyimleri arkadaşları ve uygulama öğretim elemanı ile paylaşıp geliştirme.

          Kapsam

Lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarında bu ders haftada iki saatlik seminer ve altı saatlik uygulamadan oluşmaktadır. Öğretmen adayından haftada en az sınıflara girerek ders yapması, kalan üç saatte ise uygulama okulunda kalarak aşağıda belirtilen çalışmaları yapması istenir.

Özellikle o gün işleyeceği derslerle ilgili hazırlıkları yapmak,

Verdiği dersle ilgili olarak uygulama öğretmeniyle görüşmek,

İşlediği derslerle ilgili kendi değerlendirmesini yapmak.

Uygulama öğretim elamanı öğretmen adayı ile seminer dersinde okullarda yapılan uygulamalarla ilgili gelişmeleri tartışır ve değerlendirmeler yapar. Bu suretçe, uygulama öğretim elamanı ve uygulama öğretmeni öğretmen adayına yardım ve destek sağlar ve öğretmen adayı ile yakın işbirliği yaparlar. Uygulama öğretmeni öğretmen adayının dersini belli bir programa göre bir çok kez baştan sona gözlemler. Uygulama öğretim elamanı da öğretmen adayının derslerini dönem boyunca belli aralıklarla en az iki kez izler ve öğretmen adayının gelişmesine katkı sağlayacak yapıcı önerilerde bulunur.

       İşleyiş

Öğretmen adayları haftada altı saat, sınıf içi öğretmenlik uygulaması yapmak üzere seçilmiş okullara gider.

Uygulama öğretmeni, öğretmen adayları ve uygulama öğretim elemanı ile birlikte öğretmen adaylarının hangi hafta hangi derslikte ders işleyeceğini belirler ve bunu rahatlıkla takip edilebilecek şekilde bir panoya ilan eder.

Uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı izlediği derslerle ilgili gözlemlerini ders gözlem formuna işler.

Öğretmen adayı uygulama öğretmeninin rehberliğinde okuldaki etkinliklere katılır.

Uygulama öğretim elemanı teorik derste uygulama okulunda yapılan çalışmaları değerlendirir ve öğretmen adayına dönütler verir.

Uygulamalar sonunda öğretmen adayı hazırlamak ta olduğu tüm çalışmaları içeren dosyayı tamamlar uygulama öğretim elemanına teslim eder.

Her öğretmen adayı kendi devamından sorumludur. Aşağıda verilen devam çizelgesini titizlikle doldurur.

Uygulama Okulundaki çalışmaların çeşitli aşamaları ile ilgili aşağıdaki bilgiler dosyada bulunmalıdır: 

                  1- Tanıtım bilgileri: 

Öğretmen adayının adı soyadı, Fakülte no, Bölümü, Ana bilim dalı, Öğretim yılı ve dönemi, Uygulama okulunun adı, Uygulama öğretmeninin adı soyadı, Uygulama öğretim elemanının adı soyadı .

                2-Öğretmenlik Uygulamasına ilişkin bilgiler:

Bu bölümde ayraçlar kullanarak öğretmenlik yapılan her sınıfla ilgili bilgiler ayrı ayrı düzenlenir. Her sınıf için aşağıda belirtilen belgeler dosyaya konur. 

·     Öğretmen adayı, sınıfta işemiş olduğu her bir dersin planını ve o dersle ilgili ders notlarını dosyaya koyar.

·      Hazırlanan ya da kullanılan öğrenci çalışma yaprakları, yapılan sınavlar ve bunlarla ilgili değerlendirmeler ve faydalı diğer materyaller de eklenir.

·      Öğretilen her dersin sonunda öğretmen adayı kendi dersini değerlendirdiği bir bölüm ekler.

·      Eğer ders bir başkası tarafından da izlendiyse bu bilgi de eklenir. 

3. İzlediğiniz diğer derslerle ilgili gözlemleriniz: Ders Gözlem Formu ya da gördüklerinizi kaydedebilmeniz için kabul edilen başka bir kayıt yöntemi kullanınız. 

4.   Öğretmen adayının kendi alanıyla ilgili okul eğitim programı, kullanılan ders kitapları, yapılan sınavlar. 

5. Okulda her gün edinilen deneyimlerle ve öğretme becerileri ile ilgili olarak tutulan uygulama günlüğü. 

6. Öğretmen adayının katıldığı okul gezileri, çeşitli kuruluşlara yapılan ziyaretler, eğitsel kol çalışmaları, okulun düzenlediği özel eğitim programları gibi ders-dışı etkinliklere ilişkin doküman. 

7. Dosyanın ayrı bir bölümünde aşağıda belirtilen ve ilgili diğer resmi belgeler bulundurulmalıdır. 

·      Uygulama okulunun düzeni ve yapısı

·      Okulda uyulması gereken kurallar, yönetmelikler ve talimatlar.

·      Atama ve tayin yönetmelikleri.

·      Öğrenci kayıt ve kabulü.

·      Fakülte-Okul işbirliği ile ilgili dokümanlar.

·      Laboratuarlar, kütüphane, vb. gibi özel odaların çalışma kurallarıyla ilgili belgeler.

·      Veli toplantıları, zümre toplantılarıyla ilgili belgeler.

·      Rehberlik hizmetleriyle ilgili belgeler.

·      Milli Eğitim Çalışma Takvimi.

·      İlgili diğer bütün dokümanlar (Eylem Planı, Disiplin Kurulu, Alan Öğretmenler Kurulu, Okul-Aile İşbirliği Derneği, vb.) 

                     Okuldaki uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı, öğretmen adayının dosyasını dönem içinde belli zamanlarda incelemek isteyebilir. Okulda olunan zamanlarda dosyanın öğretmen adayının yanında bulunmalı ve sürekli güncelleştirilmelidir. O güne kadar yapılan derslerle ilgili etkinlikler, derslerde yapılan değerlendirmeler ve düşülen notlar tamamlanmış olarak dosyada bulunmalıdır.

                     Öğretmen adayının değerlendirilmesi:

Öğretmen adayının öğretmenlik uygulaması dersinden başarılı olabilmesi için aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gerekir.

öğretmenlik uygulaması toplam 84 saattir. Öğrencinin bu sürenin en az %80’ine devam etmesi zorunludur. Öğrencinin devamı uygulama okulu ve rehber öğretmen tarafından izlenir.

Öğretmen adayının sorumluluklara aykırı tutum ve davranış içinde bulunması durumunda okul koordinatörü, uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elamanı tarafından uygulama çalışmaları durdurulur ve gerekli disiplin işlemleri başlatılır.

Öğretmen adayının işlediği dersler “öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Formu”na göre uygulama öğretim elamanı ve uygulama öğretmeni tarafından değerlendirilir. Öğrencinin geçme notu uygulamadan aldığı notun % 70’i ile hazırladığı uygulama dosyasından aldığı notun %30’undan oluşur. Başarı notu en az 70 dir.

                     Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Formu 

Bu bölümde örneği sunulan öğretmenlik uygulaması değerlendirme formu öğretmen adayının öğretmenlik becerileri konusunda sağladığı gelişmeleri ve eriştiği düzeyi özetlemek ve öğretmenlik uygulamasındaki başarısını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Bu form öğretmen adayının öğretmenlik uygulaması sırasında verdiği derslerde doldurulan ders gözlem formlarından yararlanılarak doldurulur. Formun doldurulmasında ders gözlemleri sonucunda adayın yeterliği ilgili her bir madde konusunda oluşan son kanı E, K, İ seçeneklerinden biri işaretlenerek belirtilir. 

Bu değerlendirme formunun doldurulmasında, öğretmenlik uygulaması sonucunda her aday öğretmen için uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı tarafından ders gözlem formlarındaki açıklama ve yorumlar da göz önünde bulundurulur. 

Formdaki maddelerin nota dönüştürülmesinde;

“E” sütunu işaretlenmiş her bir madde için (1) puan

“K” sütunu işaretlenmiş her bir madde için (2) puan

“İ” sütunu işaretlenmiş her bir madde için (3) puan verilerek toplam puan hesaplanır. 

Bir adayın bütün maddelerden üç puan alarak oluşturacağı toplam puan 138’dir. Bunu 100’lük not sistemine çevirmek için (100/138) katsayısıyla çarpmak gerekir. Kısaca, adayın alacağı puan (100/138) katsayısıyla çarpılarak 100’lük not sistemine çevrilir. Bununla ilgili bir örnek öğretmenlik uygulaması değerlendirme formunun altında açıklanmıştır. Ancak, bu hesaplamada fakülteler kendilerine özgü yöntemleri de kullanabilirler. 

 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DEĞERLENDİRME FORMU

Öğretmen Adayı : ......................................... Okulu : ............................................

Gözlemci : ......................................... Sınıfı : ............................................

Konu : ......................................... Öğrenci Sayısı : ............................................

......................................... Tarih : ............................................

  Bu değerlendirme formundaki maddelerin karşısında bulunan kısaltmaların anlamı:

(E) = Eksiği var (K) = Kabul edilebilir (İ) = İyi yetişmiş Uygun olan seçeneği (+) ile işaretleyiniz

 

 

 

E K İ

1.0

KONU ALANI VE ALAN EĞİTİMİ

 

1.1

KONU ALANI BİLGİSİ

 

 

1.1.1

Konu ile ilgili temel ilke ve kavramları bilme

 

 

 

 

1.1.2

Konuda geçen temel ilke ve kavramları mantıksal bir tutarlılıkla ilişkilendirebilme

 

 

 

 

1.1.3

Konunun gerektirdiği sözel ve görsel dili (şekil, şema, grafik, formül vb.) uygun biçimde kullanabilme

 

 

 

 

1.1.4

Konu ile alanın diğer konularını ilişkilendirebilme

 

 

 

1.2

ALAN EĞİTİMİ BİLGİSİ

 

 

1.2.1

Özel öğretim yaklaşım, yöntem ve tekniklerini bilme

 

 

 

 

1.2.2

Öğretim teknolojilerinden yararlanabilme

 

 

 

 

1.2.3

Öğrencilerde yanlış gelişmiş kavramları belirleyebilme

 

 

 

 

1.2.4

Öğrenci sorularına uygun ve yeterli yanıtlar oluşturabilme

 

 

 

 

1.2.5

Öğrenme ortamının güvenliğini sağlayabilme

 

 

 

2.0

ÖĞRETME-ÖĞRENME SÜRECİ

 

2.1

PLANLAMA

 

 

2.1.1

Ders planını açık, anlaşılır ve düzenli biçimde yazabilme

 

 

 

 

2.1.2

Amaç ve hedef davranışları açık bir biçimde ifade edebilme

 

 

 

 

2.1.3

Hedef davranışları uygun yöntem ve teknikleri belirleyebilme

 

 

 

 

2.1.4

Uygun araç-gereç ve materyal seçme ve hazırlayabilme

 

 

 

 

2.1.5

Hedef davranışlara uygun değerlendirme biçimleri belirleyebilme

 

 

 

 

2.1.6

Konuyu önceki ve sonraki derslerle ilişkilendirebilme

 

 

 

2.2.

ÖĞRETİM SÜRECİ

 

 

2.2.1

Çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerini uygun biçimde kullanabilme

 

 

 

 

2.2.2

Zamanı verimli kullanabilme

 

 

 

 

2.2.3

Öğrencilerin etkin katılımı için etkinlikler düzenleyebilme

 

 

 

 

2.2.4

Öğretimi bireysel farklılıklara göre sürdürebilme

 

 

 

 

2.2.5

Öğretim araç-gereç ve materyalini sınıf düzeyine uygun biçimde kullanabilme

 

 

 

 

2.2.6

Özetleme ve uygun dönütler verebilme

 

 

 

 

2.2.7

Konuyu yaşamla ilişkilendirebilme

 

 

 

 

2.2.8

Hedef davranışlara ulaşma düzeyini değerlendirebilme

 

 

 

2.3

SINIF YÖNETİMİ

 

 

 

Ders başında

 

 

2.3.1

Derse uygun bir giriş yapabilme

 

 

 

 

2.3.2

Derse ilgi ve dikkati çekebilme

 

 

 

 

 

Ders süresinde

 

 

2.3.3

Demokratik bir öğrenme ortamı sağlayabilme

 

 

 

 

2.3.4

Derse ilgi ve güdünün sürekliliğini sağlayabilme

 

 

 

 

2.3.5

Kesinti ve engellemelere karşı uygun önlemler alabilme

 

 

 

 

2.3.6

Övgü ve yaptırımlardan yararlanabilme

 

 

 

 

 

Ders sonunda

 

 

2.3.7

Dersi toparlayabilme

 

 

 

 

2.3.8

Gelecek dersle ilgili bilgiler ve ödevler verebilme

 

 

 

 

2.3.9

Öğrencileri sınıftan çıkarmaya hazırlayabilme

 

 

 

2.4

İLETİŞİM

 

 

2.4.1

Öğrencilerle etkili iletişim kurabilme

 

 

 

 

2.4.2

Anlaşılır açıklamalar ve yönergeler verebilme

 

 

 

 

2.4.3

Konuya uygun düşündürücü sorular sorabilme

 

 

 

 

2.4.4

Ses tonunu etkili biçimde kullanabilme

 

 

 

 

2.4.5

Öğrencileri ilgi ile dinleme

 

 

 

 

2.4.6

Sözel dili ve beden dilini etkili biçimde kullanabilme

 

 

 

3.0

DEĞERLENDİRME VE KAYIT TUTMA

 

 

3.1

Uygun değerlendirme materyali hazırlayabilme

 

 

 

 

3.2

Öğrencilerin anlama düzeylerine göre dönütler verebilme

 

 

 

 

3.3

Öğrencilerin ürünlerini kısa sürede notlandırma ve ilgililere bildirebilme

 

 

 

 

3.4

Değerlendirme sonuçlarının kayıtlarını tutma

 

 

 

4.0

DİĞER MESLEKİ YETERLİKLER

 

 

4.1

Mesleği ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin farkında olma

 

 

 

 

4.2

Mesleki öneri ve eleştirilere açık olma

 

 

 

 

4.3

Okul etkinliklerine katılma

 

 

 

 

4.4

Kişisel ve mesleki davranışları ile çevresine iyi örnek olma

 

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

                 

  Bu formun kullanılması ile ilgili açıklama:

Bu formdaki her bir maddeyi değerlendirmeden önce ayrıntılı açıklamalar içeren ve üç sütundan oluşan “Öğretmen Yeterlik Göstergeleri” belgesine bakınız. Değerlendirmenizi nota dönüştürmede aşağıdaki örnekten yararlanabilirsiniz.

E, K ve İ’nin sayısal değerleri sırasıyla E=1, K= 2 ve İ=3 olsun. Değerlendirilen aday öğretmen, örneğin, 14 E, 16 K ve 16 İ almış olsun. Aday öğretmenin aldığı puanı 100 üzerinden değerlendirmek istiyorsanız, şu formülü kullanınız.

[ (14x1)+ (16x2) + (16x3) ] x 100/138 = 68 olarak bulunur.   Not: 138: alınabilecek en yüksek puandır. Dosya notu 75 olan bir öğrencinin başarı notu: (68x70/100)+(75x30)=70.1 olur.

  Aday hakkında eklemek istediğiniz başka görüşleriniz varsa yazınız:

   

 

 

  İmza İmza

Uygulama Öğretmeni Uygulama Öğretim Elemanı

 

 

ÖĞRETMEN ADAYI GÖZLEM KAYIT VE DEVAM FORMU

Uludağ Üniversitesi – Eğitim Fakültesi

…………………….. Bölümü. Ders Yılı ...................Dönem…………….

     

Öğrencinin Adı Soyadı Gözlem Yapılan Okul

  GÖZLEMLER

Tarih

Gözlenen sınıf/saat

İşlenen konu

Öğretmen adayının ders verdiği süre (dakika)

Ders kitabı

Öğretmenin Adı Soyadı

İmza

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Okul Müdürü Adı Soyadı/İmzası

Mühür