U.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ

UYGULAMA OKULLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

OKUL DENEYİMİ I-II

                      

 
UYGULAMA OKULLARI
OKUL DENEYİMİ I-II
DUYURULAR
İLETİŞİM

KALBİMİZDESİN 

    

 OKUL DENEYİMİ II YÖNERGESİ

 

 

UYG. ÖĞRT. ELEMANININ
GÖREV VE SORUMLULUKLARI

  1. Öğretmen adayını, uygulama okulu programı, öğretmen yeterlikleri, değerlendirmeler ve kurallar konusunda bilgilendirir.

  2. Öğretmen adayını uygulama okulu koord. ve öğretmeni ile tanıştırır ve adayın dosyasını uygulama öğretmenine teslim eder.

  3. Uygulama Okullarına programlanan biçimde giderek uygulama öğretmeni ile işbirliği yapar.

  4. Öğretmen adayı programının düzenli olarak yürütebilmesi için:

 

-Plan, öğretim araçları vb. hazırlıklarda rehberlik ve danışmanlık yapar.

-Öğretmen adayına yazılı ve sözlü dönüt verir.

-Planlama, sınıf yönetimi, ders hazırlıkları konularında rehberlik ve danışmanlık yapar.

-Öğretmen adayının uygulama dersini kendi kendine değerlendirmesini sağlar.

-Her öğretmen adayının uygulama dersini en az bir kez izler.

-Uyg. Öğretmeni ile öğretmen adayının çalışmalarını görüşür, öğretmen adayının gelişmesini ve başarısını arttırıcı önlemleri alır.

-Uygulamada öğretmen adayının MEB tarafından belirlenen öğretmenlik mesleğine ilişkin kurallara uygun davranıp davranmadığını denetler.

-Diğer tüm bireylerle iletişim ve işbirliği içinde bulunur.

-Uygulama sonunda öğretmen adayını uygulama öğretmeni ile birlikte değerlendirir

 

 

UYGULAMA ÖĞRETMENİNİN
GÖREV VE SORUMLULUKLARI

    Öğretmen adayının mesleki gelişimine yardımcı olur,

    Her hafta öğretmen adayının katılacağı ve bitirdiği etkinliklere ilişkin bir toplantı yapar,

    Öğretmen adayına gerekli öğretim araç-gereç, kaynak ve ortamı sağlar, okulu tanıtır,

    Öğretmen adayının günlük etkinliklerini planlamasında yardımcı olur,

    Öğretmen adayının okuldaki çalışmalarını gözlemler ve değerlendirir,

    Öğretmen adaylarının sınıfta tek başına bırakılmasına izin vermez,

    Öğretmen adayı ile ilgili gözlem değerlendirme formlarını içeren bir dosya tutar,

    Ders gözlem formlarıyla öğretmen adayına gerekli dönütleri verir

    Öğretmen adayının gelişimini izler ve adayın gelişiminin olumlu yönde olmasına katkıda bulunur,

     Sınıf dışı etkinliklerde (tören ve toplantılar) öğretmen adayına rehberlik eder,

    Uygulama sonunda öğretmen adayını uygulama öğretim elemanı ile birlikte değerlendirir.

 

ÖĞRETMEN ADAYININ UYGULAMA OKULUNA KARŞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI

•         Okul yönetimi ve uygulama öğretmeni ile iletişim ve işbirliği içinde bulunmak,

•         Uygulama öğretmeninin ders programını aksatmadan verilen görevleri süresi içinde ve planladığı biçimde yerine getirmek,

•         Uygulama okulunun kurallarına uymak,

•         Ders araçlarını verimli kullanmak ve korumak,

•         Uygulama öğretmeninin sorumluluğundaki etkinliklere katılmak.

 

AMAÇ

•         Okulun örgütsel yapısını, işleyişini ve öğretmenliği sistemli bir yaklaşımla tanımış olma.

•         Okulun yönetimi ve okuldaki işler ile okulda bulunan kaynaklara ilişkin bilgi sahibi olma.

•         Sınıf ortamındaki ve okuldaki diğer etkinlikleri gözlem yoluyla tanıma

 

           O K U L   D E N E Y İ M İ   II   E T K İ N L İ K L E R İ

      2.1       Dönem planı:Okul deneyimi dersinin ikinci dönemi ile ilgili planın okulda öğrenciye yardımcı olacak olan bir uygulama öğretmeni ile birlikte yapılması.
      2.2  Yönerge ve açıklamalar: Uygulama öğretmenleri tarafından yapılan yönlendirme ve açıklamaları izleyerek, iyi bir yönlendirme ve açıklamanın nasıl olması gerektiğini belirlemeye çalışmak.
      2.3       Soru sorma alıştırmaları: Farklı soru türleri bularak soru sorma becerisinin gözden geçirilmesi. Bu beceriden sıkça yararlanabileceği bir dersin planlanması.
      2.4       Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü: Gözlem yaparak, sınıfta olup bitenlerin kontrol altında tutulmasını ve öğrenciler için etkili bir öğretme-öğrenme ortamı oluşturulmasını sağlayan becerileri öğrenmeye çalışmak.
      2.5       Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi: Öğrencilere bir ev ödevi yaptırarak yapılan ödevleri inceleyip değerlendirdikten sonra öğrencilere geri verme becerisinin kazanılması.

      2.6       Ders kitaplarından yararlanma: Ders kitabında anlatılan bir konuyu anlayabilmeleri için öğrencilere bu kitabı nasıl kullanmaları gerektiğinin öğretilmesi. Verilen görevleri yerine getirebilmeleri için ders kitabında yer alan metin, grafik, tablo, akış diyagramı, harita gibilerini anlayabilme becerilerini geliştirmek.
      2.7       Grup çalışmaları: Grupla çalışmayı gerektiren bir dersin planlanarak bu planın bir sınıfta uygulanması 

2.8       Çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması: Çalışma yaprakları, öğrencilerin, öğretmenin hazırladığı planı izlemeleri ve sınıftaki tüm öğrencilerin etkinliğe katılımının sağlanması için  yararlanılabilecek iyi bir kaynaktır. Öğrencilerin, bilgilerini kurabilecekleri ortamları sağlamanın yollarından biri olan çalışma yapraklarının hazırlanıp uygulanması çalışmaları.
      2.9       Değerlendirme ve kayıt tutma: Dersten önceki planlama sırasında, ders boyunca ve dersten sonra öğrencilerin gösterdikleri gelişmeleri, onların başarılarını değerlendirme  becerisinin kazanılması. Öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna karar verebilme. Öğrencilerin değerlendirilecek olan beceri ve anlayışlarındaki gelişme düzeylerinin, bu beceri ve anlayışların sıralandığı bir kontrol listesinde işaretlenmesi.
      2.10     Test hazırlama, puanlama, analiz: Derste kazandırılması hedeflenen bilgi, beceri ve süreçleri, öte yandan da bunların öğrenilmesini sağlamak için derste birer araç olarak yararlanılan konu ve etkinlikleri, dersteki ağırlıklarına uyumlu biçimde yoklanması gerektiğinin bilinmesinin sağlanması. Kendi alanı ile ilgili bir dersin son işlenen ünitesi veya sondan birkaç üniteyi kapsayan bölümü ile ilgili bir test planı hazırlayarak bir sınıftaki öğrencilere uygulayabilmek. Uygulanan testle ilgili puanlama ve analiz yapabilmek.
      2.11     Öğretimde benzetimlerden yararlanma: Öğretim tekniği olarak benzetimden (simülasyon)yararlanabileceği bir ders planlamak. Gerçek yaşamdan alınmış olay ve durumlardan yararlanarak, bunları birer öğretme-öğrenme aracı olarak basitleştirerek olay veya durumun derste üzerinde durulacak yönünü  düzenleyebilmek.
      2.12     Dersi planlama ve etkinlikleri sıraya koyma: Bir konu ile ilgili olarak bir dizi öğrenme-öğretme etkinliği tasarladıktan sonra ayrıntılı bir ders planının hazırlanıp sınıfta uygulanması.
      2.13     Okul Deneyimi II çalışmalarının değerlendirilmesi: Dönem boyunca yapılan çalışmaların birlikte çalışılan fakülte öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni ile birlikte gözden geçirilmesi.

 

İŞLEYİŞ

 

•         Bölüm uygulama koordinatörü öğretim elemanlarıyla birlikte etkinlikleri planlar.

•         Uygulama öğretim elemanı uygulama öğretmeni ve öğretmen adaylarına programı ve sorumlulukları tanıtır.

•         Öğretmen adayları tamamladıkları haftalık etkinlikle ilgili olarak rapor yazarlar. Raporun bir kopyası üniversitede kendilerinden sorumlu uygulama öğretim elemanına verilir.

•         Uygulama öğretim elemanları öğretmen adaylarına her hafta FAKÜLTE’ de bir saatlik seminer yapar.

•         Uygulama öğretim elemanı zaman zaman uygulama okuluna giderek okul deneyiminin amacına uygun bir biçimde sürdürülmesine yardımcı olur.

•         Okul Deneyimi II dersinde görev alan öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni, öğretmen adayını kısa bir öğretim yaparken en az bir kez gözlemler.

 

DEĞERLENDİRME

 

Okul Deneyimi II aşamasında amaç öğretmen adaylarının yeterliklerini değerlendirmek değil, bu yeterlikleri edinme sürecinde onlara yardım ve rehberlik etmektir. Bunun için bu aşamada daha çok yetiştirme ve geliştirmeye dönük değerlendirme yapılmalıdır.

ANA SAYFA